Giannis Moralis – erotikon with yellow moon – painting

Giannis Moralis – erotikon with yellow moon – painting